Лаборатория за виртуално инженерство и дигитални производства - Индустрия 4.0

СЕКЦИЯ ЗА ДИЗАЙН, ВИРТУАЛНО И ФИЗИЧЕСКО ВАЛИДИРАНЕ НА МЕХАТРОННИ СИСТЕМИ

Проект BG05M2OP001-1.001-0008 | Национален център по мехатроника и чисти технологии

Ръководител: проф. дн инж. Георги Тодоров

e-mail: gdt@tu-sofia.bg

тел. +35929652574

В Секцията се извършват изследвания, свързани с интегрираното конструиране и инженерните методи, ползващи физическо и виртуално прототипиране в процеса на проектиране на продуктите. Проектната дейност е ориентирана към решаване на мултидисциплинарни инженерни проблеми и интегриране на различните концепции за системи за контрол. Използват се на съвременни средства и технологии за виртуално прототипиране, както и налични лабораторни стендове за реализиране на тестове и изпитания на физически прототипи. Потенциални партньори и клиенти на лабораторията могат да бъдат научно-изследователски колективи в страната и чужбина със сходни научни интереси, както и индустриални партньори, производители на различни компоненти за мехатрониката.

ДЕЙНОСТИ

В Секцията се извършва конструиране, виртуално и физическо валидиране на мехатронни системи и продукти.

УСЛУГИ

оборудване

Секцията разполага със следното оборудване:

Специализиран софтуер за мултифизични инженерни анализи ANSYS Multiphysics 19R3 – използван за провеждане на инженерни анализи на различни мехатронни изделия.

Термофлуиден (мултифизичен) анализ на охлаждане на автоможилен двигател

Механичен структурен анализ на пиезоелектрически актуатор

Термофлуиден (мултифизичен) анализ на модул за охлаждане

Мултифизичен анализ на телекомуникационен електронен модул

Комплекс за физическо валидиране на мехатронни системи, подложени на механични въздействия – стендове и уреди за провеждане на изпитвания на ударни натоварвания.

Стенд за изпитване на ударни натоварвания

Стенд за тестване на свободно падане

Комплекс за физическо валидиране на мехатронни и триботехнически системи, подложени на въздействия на работната среда – набор от стендове и уреди за определяне влиянието на работната среда (температура, замърсяване, UV радиация), както и за измерване на триботехнически параметри.

Вискоскоростна камера – използва се за регистриране на бързо протичащи процеси, включително и като уред за регистриране при извършване на тестове при ударни натоварвания.

НОВИНИ ОТ СЕКЦИЯТА