Триболаборатория

Проект BG05M2OP001-1.001-0008 | Национален център по мехатроника и чисти технологии

Ръководител: доц. д-р Лиляна Колаклиева (Централна лаборатория по приложна физика към БАН, Пловдив)

Тел:. +359-893-611-033

e-mail: ohmic@mbox.digsys.bg

„Триболаборатория“ е експериментална изследователска лаборатория, създадена към Централната лаборатория по приложна физика, чиято основна дейност е  изследване и анализиране на различни видове обемни материали и тънкослойни покрития, разработени чрез различни методи  на отлагане: физични (PVD), химични (CVD), електрохимични и други.  Потенциални партньори и клиенти на лабораторията могат да бъдат научно-изследователски колективи в страната и чужбина със сходни научни интереси, както и индустриални предприятия.

ДЕЙНОСТИ

УСЛУГИ

оборудване

Инфраструктурата на лабораторията включва две апаратури за изследване на механични и трибологични свойства на различни видове обемни материали и тънкослойни покрития: „Прецизен многофункционален трибометър за микромеханични изследвания на триене и износване в широк температурен интервал“ и „Калотестер за измерване на дебелина“, които напълно покриват изискванията на стандартизираните методи за изпитване.

ТРИБОМЕТЪР UMT TRIBOLAB (BRUKER)

Той е  единствената в България апаратура, изградена на модулен принцип, за тестване в условия съответстващи на реалните в широк температурен интервал (до 1000оС). Той е бърз, чуствителен, с голям въртящ момент и много точно измерване на силата (±1µN). Обхватът на силата на натоварване е от 1 до 2000 N. Линейният модул позволява прецизно линейно движение и позициониране за извършване на тестове за адхезия, износване и измерване на твърдост. Модулът за възвратно-постъпателно движение е предназначен за сухо тестване или в среда на лубриканти. Сменяемата температурна камера към ротационния модул осигурява изследване в температурния интервал 25-1000оС. Трибометърът е свързан с компютър, обезпечен със специализиран софтуер за управление на системата, събиране и обработка на данни. 

КАЛОТЕСТЕР CAT2 (ANTON PAAR)

Предназначен е за експресно определяне на дебелина на монослойни и многослойни покрития в интервала от 0.1 µm до 50µm чрез формиране на сферичен шлиф през покритието и в основния материал с помощта на въртящо се стоманено топче и абразивна суспензия. Дебелината на покритието се изчислява автоматично от диаметрите на получените кръгове и диаметъра на топчето за шлайфане. Състои се от три модула: автоматизиран настолен прибор; оптичен микроскоп с два обектива и CCD камера и компютър със специализиран софтуер за измерване на дебелина, и запис на получените резултати. Наличния  софтуер за анализ обработва различни видове проби (плоски, сферични и цилиндрични).

НОВИНИ ОТ ЛАБОРАТОРИЯТА