Проект BG05M2OP001-1.001-0008 | Национален център по мехатроника и чисти технологии

Представиха проекта за Национален център по мехатроника и чисти технологии

Българската академия на науките (БАН) официално представи Националния център по мехатроника и чисти технологии, който се изгражда в рамките на Оперативна програма “Наука и образование за интелигентен растеж”. Проектът на стойност над 69 млн. лв. е съфинансиран от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие за изграждане на центрове за върхови постижения. Основната цел на центъра ще бъде изграждане и развитие на съвременна научноизследователска инфраструктура, която да допринася за реализирането на програмата за устойчив и интелигентен икономически растеж на България. Подчертано беше, че центърът ще взаимодейства с другите новосъздадени центрове за върхови постижение и компетентност.