Проект BG05M2OP001-1.001-0008 | Национален център по мехатроника и чисти технологии

„Националният център по мехатроника и чисти технологии“ за качествено ново ниво на познанието

На 28 февруари 2018 г. стартира Проект BG05M2OP001-1.001-0008-С01 за изграждане на „Национален център по мехатроника и чисти технологии“. Той е финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, която е съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Общата стойност на проекта е 69 184 529.81 лв., като от тях 58 806 850.34 лв. са европейско и 10 377 679.47 лв. национално съфинансиране.

Стратегическата цел на проекта е изграждане на модерен национален Център, който ще осигури качествено ново ниво на познанието в няколко взаимно припокриващи се области: механика, роботика, енергийна ефективност, устойчиво използване на суровини и ресурси, редуциране на парникови емисии и ще допринесе до реализирането на програмата за устойчив и интелигентен икономически растеж на Република България.

Консолидирането на знанието от различни области определя големия брой на участниците в проекта – 17 научни институции, които са равноправни партньори и са най-добрите в отделните тематични направления. Това са 11 института и една лаборатория от Българската академия на науките: Институт по обща и неорганична химия, Институт по електрохимия и енергийни системи, Институт по катализ, Институт по металознание, съоръжения и технологии с Център по хидро и аеродинамика, Институт по механика, Институт по минералогия и кристалография, Институт по оптически материали и технологии, Институт по органична химия с Център по фитохимия, Институт по полимери, Институт по физика на твърдото тяло, Институт по физикохимия и Централната лаборатория по приложна физика – Пловдив; Софийският университет „Св. Климент Охридски“; Техническите университети в София, Варна и Габрово; Химикотехнологичният и металургичен университет.

От тях Институтът по обща и неорганична химия е определен за водеща организация, а неговият директор, проф. Пламен Стефанов – за координатор на проекта за изграждане на Центъра за върхови постижения по мехатроника и чисти технологии. Ролята на всяка една от партньорските организации е да се координират, организират и провеждат независими научноизследователски дейности в областта на мехатроника и чисти технологии.

Основните дейности, които е необходимо да бъдат извършени за реализиране на целта на Проект BG05M2OP001-1.001-0008-С01 са: създаване на специфична инфраструктура, включваща три изследователски комплекса, снабдени с уникална за страната апаратура, които са: комплекс „ТУ” – специализиран в областта на мехатрониката, комплекс „Лозенец” – насочен предимно в областта на чистите технологии и комплекс „Гео Милев” – обхващащ областите мехатроника и чисти технологии; изпълнение на дългосрочен научен план, осигуряващ нови значими фундаментални резултати, както и комплексно и пълно решаване на индустриални проблеми; изпълнение на програма за повишаване на квалификацията; трансфер на знания и технологии; привличане на изтъкнати български учени от чужбина.

Изграждането на научноизследователската инфраструктура ще бъде осъществено на двe стъпки: изграждане на нова инфраструктура и модернизиране на съществуващата научноизследователска структура:

Предвижда се изграждане на нови лаборатории в съществуващи вече масивни сгради, подлежащи на основен ремонт и реконструкция, които са разпределени главно в трите кампуса: на БАН (Г. Милев), СУ (Лозенец) и ТУ (Студентски град). Реконструкцията ще бъде извършена през първите 24 месеца, като предвидените средства за сградния фонд е на стойност около 11 мил. лева. За ефективното включване на партньорите, които не са разположени в тези кампуси, се предвижда също модернизация на определени части от съответните сградни фондове: в Пловдив, Варна, Габрово и 8-ми километър – София.

Закупуването, монтажът и пускането в действие на новото оборудване ще се извърши основно между 12 и 36 месец на два основни етапа. В първия веремеви етап ще се закупува предимно мобилна апаратура, чиято експлоатация може за започне преди изграждането на кампусите, а през втория етап ще се закупува немобилна апаратура, която ще се разположи в новите кампуси. В кампус “Г. Милев”ще бъдат разположени апаратурите с преобладаващо участие на институти от БАН, но обслужващи и университетите. В кампус “Лозенец“ изследователските лаборатории ще обслужват научните тематики, изпълнявани с преобладаващо участие на учени от СУ, но ще бъдат използвани също от научни групи от БАН и (в по-малка степен) от другите партньори така, че да се осигури изпълнението на цялостната научна програма на центъра за върхови постижения. В кампус “Студентски град“ ще бъде разположено закупеното ново научно оборудване главно на ТУ-София, но ще обслужва и партньорите ХТМУ, ТУ-Габрово, ТУ-Варна и институти на БАН.

Съществуващата инфраструктура, която ще бъде модернизирана е разположена в основни сгради на партньорите. Планира се за част лабораториите основен ремонт или технически подобрения, съответстващи на изискванията на научната апаратура, която ще бъде разположена в тях. Реконструкцията ще бъде извършена през първите 24 месеца.

Научната програма на проекта има за цел развитието на специфични научни методи и инструменти за постигане на интелигентен дизайн, планиране и експлоатация на материалните ресурси, енергийните системи и мехатронни компоненти. Тя е структурирана в рамките на четири работни пакета (РП), като всеки от тях е тематично ориентиран в синхрон с приоритетните направления на Иновационната стратегия за интелигентна специализация на Република България 2014-2020 (ИСИС).

РП1. Компютърно моделиране и развитие на технологии и нови материали за инженеринг и реинженеринг;
РП2. Електронни, оптични, сензорни и био-мехатронни системи и технологии;
РП3. Мехатронни системи и технологии;
РП4. Чиста енергия и зелени технологии.

Всеки един от работните пакети включва тематики, по които се извършват интензивни фундаментални и приложни изследвания в повече от една научни групи от институтите и факултетите участващи в Консорциума. Силно застъпено е също сътрудничеството между научните групи от различни институции, израз на което е немалкият брой съвместни научни публикации. Темaтиките са подбрани така, че да се следва цялостния икономически цикъл: от високотехнологично производство, през ресурсно ефективно производство към въвеждане на нисковъглеродна икономика.

Планът за научноизследователската дейност в областта „Мехатроника и чисти технологии” е съставен с цел да се осигури изграждането, функционирането, развитието и превръщането на Центъра във водеща национална и конкурентноспособна Европейска научна структура в рамките на 10 годишен период. Той включва три вида дейности:

Краткосрочни – през първите 3 години, фокусирани върху научни тематики, в които членовете на консорциума имат традиционни успехи, но са важни за икономическото и социално развитие на страната и когато ще се постигне Центърът да бъде ефективно функционираща структура.
Средносрочни – между 4-та и 6-та година, когато ще бъде бъде актуализирана научноизследователската програма, ще се осъществи пълно натоварване на новоизградената и модернизирана инфраструктура и центърът ще стане водеща научна структура на национално ниво.
Дългосрочни – между 5-та и 10-та година, когато Центърът ще достигне нивото на конкурентноспособна научна структура в Европейски мащаб.

За осигуряване на по-високо научно ниво на Националния центъра по мехатроника и чисти технологии чрез обява като асоциирани портньори са привлечени структури от световно известни университети (Тел Авив, Берлин и Делфт) и Института по роботика и интелигентни системи към Федералния технически университет, Цюрих. Ефективното сътрудничество с тях е пранирано в цялостното осъществяване на научноизследователската работа по проекта.

Дейностите по сътрудничеството включват:

– методологична помощ за пълноценно и ефективно използване на новозакупено оборудване в контекста на конкретни изследователски задачи;
– разширяване на компетентността на изследователските екипи на Центъра в конкретни тематични области чрез привличане на изтъкнати европейски учени и посредством специализации на български учени във водещи европейски институции;
– повишаване на потенциала за върхови постижения и иновации чрез осъществяване на съвместни изследванията с водещи европейски изследователски организации.

Освен определените вече асоциирани европейски партньори, екипите на Центъра ще търсят и други европейски изследователски институции, изследователски групи и индивидуални изследователи, с които да бъдат създадени ползотворни партньорства. Учените от научните колективи на Центъра ще продължат участието си в текущи COST акции, които представляват европейски научни мрежи, фокусирани по тематични области. Институциите-партньори в проекта „Национален център по мехатроника и чисти технологии“ ще участват в предложения за нови COST акции, както и проектни предложения по конкурси на Европейски прграми и по конкурси за двустранни международни проекти с партньори от Германия, Гърция, Полша, Румъния, Франция, Белгия, Индия, Русия и др., финансирани от ФНИ и други програми.

С цел по-тесни връзки с бизнеса, като асоциирани партньори въз основа на публично обявен конкурс са привлечени Клъстерът по мехатроника, фирма Борима ЕАД и сдружение за НИРД.

Очаква се изпълнението на проекта за изграждане на „Национален център по мехатроника и чисти технологии“ да доведе до: създаване на институция, водеща за страната и региона, с международна видимост и научна значимост; намиране на иновативни технологични решения в подкрепа на българската индустрия; осигуряване на висококвалифицирани; откриване на нови работни места, стимулиране на млади и водещи български учени да работят в България.

Амбицията на Центъра за върхови постижения по мехатроника и чисти технологии е да покрие максимално пълно изискванията, съгласно описанието на ИСИС.

Потенциалните ползватели на неговите научни постижения са: представители на научните среди от страната и чужбина, занимаващи се с разработване на теми и технологии, свързани с мехатронни изделия и с опазването на околната среда; различни производители на детайли и конструкции за мехатронни системи и устройства, за използване на безотпадни и енергостпестяващи технологии, щадящи околната среда; фирми, произвеждащи мехатронни изделия. Потенциален ползвател на резултатите ще бъде и обществото като цяло, като специално внимание ще се обърне на различни групи обучаеми посредством образователната програма на центъра, в това число и обучение на докторанти.

Продължителността на проекта е 70 месеца и крайната дата на изпълнението му е 31.12.2023 г. След 2023 г., през следващите пет години създаденият от нов тип Център по мехатроника и чисти технологии трябва да осъществява дейности, в резултат на които България да намери трайно място в групата на „умерените иноватори“.