Информационни материали

Проект BG05M2OP001-1.001-0008 | Национален център по мехатроника и чисти технологии

Годишен информационен бюлетин

Информационен бюлетин „Национален център по мехатроника и чисти технологии“ за 2018-2019

Информационен бюлетин „Национален център по мехатроника и чисти технологии“ за 2020

Дипляни/Брошура за проекта

Дипляна по Проект BG05M2OP001-1.001-0008 Национален център по мехатроника и чисти технологии

Дипляни и брошури на кампуси

Кампус „Гео Милев“

Брошура за Изследователски център по мехатроника и нанотехнологии в ЦЛПФ, Пловдив

Кампус „Лозенец“

Кампус "Студентски град"